after


after
§
1 შემდეგ, უკან, მერე
§ შემდეგ, მიხედვით; ამის შემდეგ; მას შემდეგ რაც; after all - ბოლოს და ბოლოს
after running she was breathless სირბილისგან ქოშინებდა
the town boomed after gold was discovered ოქროს აღმოჩენის შემდეგ ქალაქმა სწრაფად დაიწყო ზრდა
I chased after him გამოვუდექი / გავეკიდე
clean up after dinner! სადილის შემდეგ ყველაფწრი დაასუფთავე
clear the table after dinner! სადილის შემდეგ სუფრა აალაგე
after a long wait ხანგრძლივი ლოდინის შემდეგ;
to come after: გამოკიდება
to go after არშიყობა, მიდევნა, მხედველობაში ქონა
he goes after several girls რამდენიმე ქალს ეარშიყება
much time has gone after that ამის შემდეგ დიდმა დრომ განვლო / გაიარა
the day after tomorrow ზეგ
after the fall he was in a daze დაცემის შემდეგ დარეტიანებული / გაბრუებული იყო
after due consideration სათანადო გააზრების შემდეგ…
it's not good to run after eating ჭამის შემდეგ სირბილი მავნებელია
after a hot argument a fight ensued ცხარე კამათს ხელჩართული ჩხუბი მოჰყვა
ever after / afterwards / ever since იმის შემდეგ / იმ დროიდან მოყოლებული
after a while ცოტა/გარკვეული ხნის შემდეგ;
after the storm, not one window was whole ქარიშხლის შემდეგ არცერთი მთელი ფანჯარა არ დარჩენილა
to take after გვანება, დამსგავსება
to make after გამოდგომა (გამოუდგება)
the policeman made after the thief პოლიციელი ქურდს გამოუდგა
I closed the door after me კარი მოვიხურე
before / after the meal ჭამის წინ / შემდეგ
after a five minute rest ხუთწუთიანი შესვენების შემდეგ
after school გაკვეთილების შემდეგ
he returned after two years of soldiering ჯარიდან ორი წლის შემდეგ დაბრუნდა
shut the door after you! კარი გაიხურე!
one after another ერთმანეთის მიყოლებით / შემდეგ
after a short pause he went on მოკლე პაუზის შემდეგ განაგრძო
after her son's death she went to pieces ვაჟიშვილის დაღუპვამ მთლად მოტეხა
after leaving college he pursued his studies at the university კოლეჯის დამთავრების შემდეგ სწავლა უნივერსიტეტში განაგრძო
after a short pause he pursued the matter further მოკლე პაუზის შემდეგ ამ თემაზე ლაპარაკი განაგრძო
after a couple of glasses of arrack he keeled over the floor არყის ორიოდე ჭიქის შემდეგ იატაკზე გაწვა
after a long lapse of time დიდი ხნის შემდეგ
after an earthquake the town of Spitak lay in the dust მიწისძვრის დროს ქაალაქი სპიტაკი ნანგრევებად იქცა / მიწასთან გასწორდა
long after დიდი ხნის შემდეგ
he was blowing after the run სირბილის შემდეგ ქშენდა
I think all the better of him after this ამის შემდეგ ჩემს თვალში ამაღლდა
I avoid driving after dark დაღამებისშემდეგ მანქანით სიარულს ვერიდები
one after another they left the room ერთიმეორეს მიყოლებით დატოვეს ოთახი
after all this is not so important ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ეს არც ისე მნიშვნელოვანია
they met after ten years ათი წლის შემდეგ შეხვდნენ ერთმანეთს
shut the door after you კარი მიიხურე / გაიხურე
after all ყველაფრის მიუხედავად, მაინც, საბოლოოდ მაინც, ბოლოსდაბოლოს
he failed after all ბოლოს მაინც ჩაიჭრა
day after day დღიდან დღემდე //ყოველდღე
time after time კიდევ და კიდევ
he takes after his father მამამისს ჰგავს
he asked after your health შენი ჯანმრთელობა მოიკითხა
he is named after his grandfather პაპამისის სახელი დაარქვეს
the police are after him მას პოლიცია ეძებს
they stood one after another ერთიმეორის უკან იდგნენ
he came after me 1) ჩემს შემდეგ მოვიდა
he came after me 2) გამომიდგა
she is afraid of the dark სიბნელის ეშინია
after much debate ხანგრძლივი / ბევრი კამათის შემდეგ
he came before / after dark შეღამებისას / დაბინდებისას მოვიდა // დაბნელების შემდეგ მოვიდა
day after day / day by day განუწყვეტლივ // დღითდღე

English-Georgian dictionary.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • After — Aft er, prep. 1. Behind in place; as, men in line one after another. Shut doors after you. Shak. [1913 Webster] 2. Below in rank; next to in order. Shak. [1913 Webster] Codrus after Ph?bus sings the best. Dryden. [1913 Webster] 3. Later in time;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • After — Aft er, prep. 1. Behind in place; as, men in line one after another. Shut doors after you. Shak. [1913 Webster] 2. Below in rank; next to in order. Shak. [1913 Webster] Codrus after Ph?bus sings the best. Dryden. [1913 Webster] 3. Later in time;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • After 7 — Origin Indianapolis, Indiana, USA Genres R B New Jack Swing Years active 1988 1997; 2006 present Label …   Wikipedia

 • After — Aft er ([.a]ft t[ e]r), a. [AS. [ae]fter after, behind; akin to Goth. aftaro, aftra, backwards, Icel. aptr, Sw. and Dan. efter, OHG. aftar behind, Dutch and LG. achter, Gr. apwte rw further off. The ending ter is an old comparative suffix, in E.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • after — prep, adj, adv After, behind are synonymous adverbs, prepositions, and adjectives when they mean following upon, especially in place or in time. They are rarely interchangeable, however, without a loss of precision. With reference to place after… …   New Dictionary of Synonyms

 • After FX — After Effects ist eine Compositing und Animationssoftware des Herstellers Adobe Systems. Mit ihr lassen sich Filmaufnahmen mit computergenerierten Bildern und Effekten zusammenfügen. Das Programm ist in seiner Oberfläche und den Features sehr an… …   Deutsch Wikipedia

 • After fx — After Effects ist eine Compositing und Animationssoftware des Herstellers Adobe Systems. Mit ihr lassen sich Filmaufnahmen mit computergenerierten Bildern und Effekten zusammenfügen. Das Programm ist in seiner Oberfläche und den Features sehr an… …   Deutsch Wikipedia

 • after — [af′tər, äf′tər] adv. [ME < OE æfter (akin to OHG aftar & MHG after) < of, off + ter, old compar. suffix] 1. behind in place 2. behind in time; later; next prep. 1. behind in place; in back of 2. a) behind in time; later than …   English World dictionary

 • After — Aft er, adv. Subsequently in time or place; behind; afterward; as, he follows after. [1913 Webster] It was about the space of three hours after. Acts. v. 7. [1913 Webster] Note: After is prefixed to many words, forming compounds, but retaining… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • After — indicates in common language a connection in time and/or location between 2 situations.It may also refer to: *After (novel), a book by Francine Prose * After... (visual novel) , a visual novel * After... (film) , a 2006 thriller film about urban… …   Wikipedia

 • After — steht für: Anus, die Austrittsöffnung des Darmes After (Bootstyp), alte Bezeichnung für Schleppkähne auf der Weser (19. Jh.) Siehe auch: After Hours, Afterhour, After Eight  Wiktionary: After – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft,… …   Deutsch Wikipedia